Üniversitelerde, rektörlüklere bağlı olarak bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla, "Araştırma Fonu" kurulabileceğine dair ilk düzenleme 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesi ile gerçekleşmiştir.

 

Bu düzenlemeden hemen sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ile "Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimleri (BAP birimleri)" kurulmuştur.

 

YÖK tarafından yayımlanan ve 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller" düzenlemesiyle, bu birimler "Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi" olarak isimlendirilmiş ve bu birimin yönetimi, üst yönetici tarafından atanacak bir koordinatöre bağlanmıştır.

 

İlgili yönetmelikte bu birimlerin kuruluş amacı, yükseköğretim kurumlarında bilimsel araştırma projesi tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması olarak tanımlanmıştır.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58. maddesine dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik uyarınca; öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

 

Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, İlgili mevzuat kapsamında üniversitemiz senatosunun 27.10.2009 tarihli ve 18 sayılı kararı doğrultusunda üniversitemizde görevli  öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen, bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi  ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kurulmuştur.

 

Birimimiz tarafından 2010 yılından itibaren bilimsel araştırma projesi desteği verilmektedir

Etiket: Tarihçe