PROJE ÖNCESİ BAŞVURU ÖNCESİ KULLANILACAK FORMLAR:
ONLİNE BAŞVURU
GENEL BİLGİLER
YARDIM/KLAVUZLAR
Proje Hazırlama ve Sunumunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
San-Tez Proje Başvuru Dokümanı Hazırlama Klavuzu
Proje Değerlendirme Klavuzu
DOKÜMANLAR
Başvuruda İstenilen Belgeler
Gelişme Raporu
Gerçekleşme Raporu
İzleme Raporu
Mali Sonuç Raporu
Teknik Sonuç Raporu
Makina - Donanım Paylaşım Protokolü
Gizlilik ve Fikri Mülkiyet Hakları Protokolü
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
Proje Başvuru 
Gelişme, Gerçekleşme ve İzleme Raporu BildirimTeknik Sonuç Raporu Bildirim
Değişiklik Bildirim
SÖZLEŞMELER
Değerlendirme Komisyonu Sözleşmesi
Hakem Taahhütnamesi
İzleyici Sözleşmesi
MEVZUAT
Yönetmelik
Uygulama Usul ve Esasları
SIKÇA SORULAN SORULAR
San-Tez Tanıtım
PROJE KABULU SONRASINDA KULLANILACAK FORMLAR
1-Proje İhtiyac Belgesi
2-Avans Talep Formu
3-Avans Mahsup Formu
4-Seyahat Görev Yazi Örnegi (idari)
5-Seyahat Görevlendirme Yazı Örnegi (Akademik)
6-Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
7-Toplu Seyahat Yolluğu Bildirimi
8-İhale Onay Belgesi
9-Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
10-Harcama Pusulası
11-Yurtdışı Kredi Talep Formu
12-Harcama Yetkilisi Ataması
13-Gerçekleştirme Görevlisi Atama Formu
14-Yardımcı Personel Çalıştırma Formu
15-Proje Kapanış Dilekçesi

San-Tez Programının Amacı Nedir?
Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.
San-Tez Programından Kimler  Yararlanabilir?
Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız ülkemizde yerleşik tüm işletmeler  San-Tez programından istifade edebilirler.
Proje yürütücüsünün nitelikleri ne olmalıdır?
Üniversite Rektörü dışında, Kamu veya özel/vakıf üniversitelerinden birinde hali hazırda çalışan ve en az doktora ünvanına sahip akademisyenler projede yürütücü olarak görev alabilirler.
Projede yer alacak yardımcı araştırmacıların  nitelikleri ne olmalıdır?
Proje ekibinde yer alacak yardımcı araştırmacıların  doktora ve üstü akademik dereceye sahip olmaları  gerekmektedr.
Aynı anda birden fazla projede görev alan personele  ödeme yapılır mı?
Ayın anda birden fazla projede görev alan;
   *Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine  sadece bir(1) projeden,
   *Proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı ve yardımcı personele ne fazla iki (2) projeden
ödeme yapılabilir.
Memur ve diğer kamu görevlisi  personele  San-Tez kapsamında  ödeme yapılabilir mi?
San-Tez kapsamında memur ve diğer kamu görevlisi personele ödeme yapılamaz.
Başvuru Dönemleri Ne Zamandır?
Yılda iki dönem proje başvurusu yapılabilir. Her yıl için son başvuru tarihleri;
   *1. Dönem için 15 Mart
   *2. Dönem için 15 Ağustos olarak belirlenmiştir.
San-Tez Projelerinde  Destek Oranları Nedir?
Desteklenmesine karar verilen San-Tez projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin en az %25’nin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir.
Desteklenen Projelerin Süresi  Nedir?
San-Tez kapsamındaki projelerin destekleme süresi en fazla 36 aydır. İhtiyaç duyulması halinde 6 ay ek süre verilebilir.
Proje Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
   *San-Tez kapsamında yapılacak değerlendirmede Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarına yönelik projelere öncelik verilecektir.
   *San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş  projelere yönelik olmasına dikkat edilmelidir.
   *San-Tez Programı kapsamında üretime yönelik yatırım projesi, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuvar kurulmasına yönelik  projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
   *Proje kapsamında alınması öngörülen makine-donanım toplam tutarı, toplam proje bedelinin %65’ni geçmemesi gerekir.
   *Proje kapsamında alınması planlanan hizmet alımı tutarının ise, toplam proje bedelinin %20’ ni geçmemelidir.
Nasıl Başvurulur?
San-Tez proje başvuruları online olarak  Web Portali üzerinden  yapılır.
Başvurular Ne Zaman Sonuçlandırılır?
Projelere ait işlemler, son başvuru tarihinden  itibaren  en geç 6 ay içerisinde sonuçlandırılır.
Desteklenmesine karar verilen projeler ne zaman başlar?
Bakanlıkça desteklenmesine kara verilen projeler, sözleşme tarafları olan Proje yürütücüsü, Üniversite, Firma ve Bakanlık tarafından imzalanmasını takiben, proje sözleşmesinde belirtilen tarih itibariyle başlamış kabul edilir.
Bakanlık tarafından desteklenmesine karar verilen ve ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içinde başlatılmayan projeler iptal edilmiş sayılır.
San-Tez Proje Süreçleri Nelerdir?
   *Proje Başvurusu,
   *Ön değerlendirme,
   *Değerlendirme,
   *Sözleşme,
   *Ödeme İşlemleri,
   *İzleme ve Denetim,
   *Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kapanış
Desteklenen Bütçe Kalemleri Nelerdir?                                                                                          
   *Makine Donanım,
   *Sarf Malzeme,
   *Hizmet Alımı,
   *Seyahat Giderleri,
   *Personel Giderleri ,
 San-Tez programı kapsamında desteklenmektedir.
Proje Başka Kurumlardan da Destek Alıyorsa…
Diğer kamu kaynaklarından sağlanan hibe ve desteklerin proje başvurularında belirtilmesi gerekmektedir. Bu kaynaklardan sağlanan hibe ve destekler proje toplam bedelinden düşülerek desteklenmeye esas harcama tutarı belirlenmektedir.
Ödemeler Nasıl Yapılır?
Projenin yürütüldüğü Üniversite  tarafından bankalardan birinde SAN-TEZ projesi için özel bir hesap açtırılır. Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün talebi üzerine proje özel hesaplarını tutan birim tarafından proje kapsamında açılan banka hesabından yapılır.
San-Tez projelerinde satın alma işlemleri…
Proje ile ilgili harcamalar ve satın alma işlemleri projenin yürütüldüğü üniversite tarafından, San-Tez yönetmeliği hükümlerine göre  yapılır.
Proje  ile  ilgili  Fikri  ve  Sınai  Mülkiyet  Hakları ve Donanım Paylaşımı…
Desteklenen projelerin sonucunda ortaya çıkan her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımı, ile proje kapsamında alınan makina-donanımın proje ortakları arasında paylaşımı, sözleşme öncesi yapılacak bir anlaşma ile belirlenmektedir.
İletişim Bilgileri;

Adres:
T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 2151 Cad. No:154   P.K. 06510 Söğütözü-ANKARA  

Tel:

0 (312) 201 52 51 
0 (312) 201 52 52 

Fax:

0 (312) 201 52 53

e-mail: argeweb@sanayi.gov.tr

 İlgili Bağlantı   http://sagm.sanayi.gov.tr

Etiket: SAN-TEZ Proje Bilgileri