TUBİTAK SUNUM VE BİLGİLER 
TUBİTAK Ar-Ge Birimleri ve Destekleri hakkında özet bilgi için Tıklayınız (pdf)
Tubitak Proje Desteklerinde Harcamalar 2013
TUBİTAK Esasları
TUBİTAK Proje Değerlendirme Süreci
1001 Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projeleri Genel Bilgi
Diğer Projeler Hakkında Genel Bilgi
TUBİTAK 2009 Sunum
Tubitak Harcama İşlemleri İçin Formlar
Tubitak 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı


TUBİTAK PROJE FORMLAR
Tubitak Proje Kabulü Sonrası Gerçekleştirme Görevlisi Atama Formu
Doğrudan Temin İşlem Formu (İhtiyaç Belgesi)
TUBİTAK Bütçe Tablosu 
Ekonomik Kodlara İlişkin Açıklama
Proje Ekibine Sonradan Katılım Taahhüt Formu
Ön Ödeme Formu
Çeşitli Ödemeler Bordrosu
Seyahat Görevlendirmesi İdari 
Seyahat Görevlendirmesi Akademik
Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi 
Mahsup/Kesin Hesap Formu
Burslu Öğrenci ve Doktora Sonrası Bursiyer Bilgi Formu(Transfer Projeleri)
Doktora Sonrası Bursiyer Bilgi Formu (TÜBİTAK Projeleri)
Burslu Öğrenci Bilgi Formu (TÜBİTAK Projeleri)
Yeminli Mali Müşavir Rapor Formatı
(Akademik Ar-Ge Destek Programları)(Vakıf Üniversiteleri için)
Yurt Dışı Seyahat Başvuru Formu
Özel Oto Kullanımı İçin Talep Yazısı
Gelişme Raporu Formu
Proje Sonuç Raporu Formatı
Kurum Payı Ödeme Formu
PTİ Ödeme Formu

YURTDIŞI GÜNDELİKLERE İLİŞKİN BELGELER
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar
Yurtdışı Gündeliklerin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel
5018 Kamu Mali Kontrol
Ek Belgeler
6245 Harcırah Kanunu
KKTC Gündelikler


MALİ RAPOR EKLERİ
Yeminli Mali Müşavir Rapor Formatı  (Akademik Ar-Ge Destek Programları)(Vakıf Üniversiteleri için)
KKTC Projeleri Tasdik Raporu
Yeminli Mali Müşavir Rapor Formatı (1007 Destek Programı için)


YARDIMCI BELGELER
Özel Kuruluşlar için Teminat Mektubu Örneği
Uluslararası Projelerde Gündelikler ve Diğer Hususlar
Ekonomik Kodlara İlişkin Açıklama
Örnek Ön Ödeme Formu
Örnek Mahsup/Kesin Hesap Formu
Örnek Çeşitli Ödemeler Bordrosu
Örnek Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi Formu
İş Yükü Taahhüt Belgesi
Doğrudan Temin - Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı


YÖNETMELİKLER
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik
TÜBİTAK Araştırma-Geliştirme Projelerine Ait İhale Yönetmeliği


ESASLAR
TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri  (İŞBAP) Destekleme Programına İlişkin Esaslar 
TÜBİTAK Hızlı Destek Programı Esasları
Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar
TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller 
TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Kapsamındaki Projelere İlişkin İdari ve Mali Esaslar
1007 Kodlu TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Kamu Ar-Ge Projeleri Fikri Haklar Esasları
TÜBİTAK ve Türk Patent Enstitüsü İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Esasları
Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları
1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları


TUBİTAK PROJE ÖRNEKLERİ 

 

 

Etiket: tubitak-projeleri-ile-ilgili-bilgiler