YALOVA ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

(16.03.2017 gün ve 109 sayılı Senatonun toplantısında kabul edilmiştir)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönerge, Yükseköğretim kurumlarında yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, kamuoyuna duyurulması ve ilgili usul ve esaslar ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi konularında Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi faaliyetlerini, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58 inci maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28 inci maddesi ile 29 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede geçen;

a) Yükseköğretim Kurumu: Yalova Üniversitesini,

b) Komisyon: Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunu,

c) Komisyon Başkanı: Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısını,

d) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimi,

e) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu yönergede belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi,

f) Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,

g) Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacıları,

h) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişileri,

i) Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ile araştırmacıları,

j) Harcama Yetkilisi: Özel hesaptan harcama yetki ve sorumluluğuna sahip bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi koordinatörünü,

k) Gerçekleştirme Görevlisi: Özel hesap kapsamında yapılacak harcamalarda harcama yetkilisinin talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolü görevlerini yürütmek üzere harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişileri,

l) Hakem: Projelerin değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan ve projenin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanını,

j) (Değişik: 26/04/2018-125 Sayılı Senato Kararı) Bursiyer: Yükseköğretim kurumlarında, yılı yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projeleri dışında yürütülen bilimsel araştırma projelerinde proje kapsamında burslu görevlendirilecek tezli yüksek lisans veya doktora programlarındaki öğrenciyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM ORGANLARI ve GÖREVLERİ

Komisyon

Madde 4-  Bu yönergede belirtilen görevlerin yürütülmesi için rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında senatonun önerisiyle rektör tarafından görevlendirilen, en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, senatonun önerisi üzerine rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.

Komisyonun Görevleri

Madde 5- Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Proje başvuru takvimini belirlemek,

b) Projelerle ilgili formları hazırlayarak araştırmacılara duyurmak.

c) Her yıl, projeler için sağlanacak destek limitlerini belirlemek.

d) Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir protokol hazırlamak.

e) Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğin 7.Maddesinde belirtilen "Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler" ile Yalova Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda, proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirleyerek araştırmacılara duyurmak.

f) Proje başvurularını ön incelemeden geçirmek, gerekli gördüğü proje önerilerini hakemlere göndermek ve gelen raporları değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar vermek.

g) Proje yürütücülerinden gelen talepleri değerlendirerek karara bağlamak.

h) Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde incelemek, proje yürütücülerini değiştirmek, projeyi durdurmak veya yürürlükten kaldırmak.

i) Protokol ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar vermek.

j) Ülkemiz ve Yalova Üniversitesi bilim politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirlemek.

k) (Değişik: 26/04/2018-125 Sayılı Senato Kararı) Bursiyer başvuru şartlarını belirlemek.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü

Madde 6- Koordinatör, Rektör tarafından atanan biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu kişidir.

Koordinatörün Görevleri

Madde 7- Koordinatör aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) BAP Biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek.

b) Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak.

c) Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak.

d) Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak.

e) Birim ve komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

f) Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PROJE TÜRLERİ

Madde 8- Yalova Üniversitesi tarafından desteklenen proje türleri aşağıda listelenmiştir. Komisyon, yönergede belirtilen bu projelerin içeriği ve özelliği konularında değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni proje türleri oluşturabilir.

a) Araştırma Projeleri (A TİPİ): Yalova Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

b) Tez Projeleri (B TİPİ): Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini kapsayan, bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.

c) Güdümlü Projeler (C TİPİ): : BAP Komisyonu'nun gerekli gördüğü alanlarda hazırlayacağı ve/veya hazırlatacağı projelerdir.

d) Disiplinlerarası Bilimsel Araştırma Projeleri (D TİPİ): BAP Komisyonu tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda, diğer destek programlarından daha yüksek alt yapı yatırımlarına olanak veren bütçe ile desteklenebilen, farklı disiplinlerin bir araya gelerek önerdikleri projelerdir.

e) Üniversite ve Sektör İşbirliği Projeleri (E TİPİ): Yalova Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış öğretim elemanı araştırmacılar ile; üniversite ile tıp, tarım, mühendislik, sosyal, turizm, ticaret, sanayi, hizmetler ve diğer alanlarda faaliyet gösteren kamu, özel veya diğer sektörler bünyesinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarla AR-GE odaklı işbirliği olanaklarının geliştirilmesi amacıyla bütçesinin en az %60'ı ilgili kuruluş tarafından karşılanan bir protokol tarafından veya sözleşme kapsamında ortak olarak gerçekleştirilen projelerdir.

f) Alt Yapı Geliştirme Projeleri (F TİPİ): Yalova Üniversitesi birimlerinin laboratuvar ve benzeri diğer altyapıların geliştirilmesine dönük projelerdir.

g) Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri (G TİPİ): Yalova Üniversitesi öğretim üyelerinin verdikleri derslerle ilgili eğitim ve öğretim kalitesini arttırmak ve modern teknolojileri kullanmak amacıyla hazırladıkları projelerdir.

h) Uluslararası İşbirliği Projeleri (H TİPİ): Üniversitemiz öğretim üyelerinin, yurtdışından akademisyenlerle yurtdışında ya da Türkiye’de yürüteceği bilimsel araştırmaları ve öğretim amaçlı akademik faaliyetleri desteklemek amacıyla oluşturulan projelerdir.

ı) (Değişik: 26/07/2018-132 Sayılı Senato Kararı) Patent Projeleri (I TİPİ); katma değeri yüksek bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi amacıyla, üniversitemiz araştırmacılarının bilimsel çalışmalarından elde edilen sonuçlara yönelik fikrî mülkiyet haklarının tescil edilmesi, patent ve faydalı model tescili gibi süreçlerde ihtiyaç duyulan giderlere yönelik desteklerin verildiği projelerdir. Yayınlanmış çalışmalar ve “incelemesiz patent” başlığı altındaki başvurular üniversite tarafından desteklenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Proje Başvurusu

Madde 9- (Değişik: 26/07/2018-132 Sayılı Senato Kararı) Proje başvuruları, Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından belirlenen şekilde BAP Otomasyon Sistemi ile yapılır ve yapılan tüm işlemlerin (Ek süre, Ek bütçe, Personel değişikliği vb.) 1 nüsha çıktısı birime ulaştığında gerekli işlemler gerçekleştirilir. Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, koordinatörün komisyon kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir. Proje başvuruları, komisyonun her yıl belirleyeceği tarihlerde olmak üzere Nisan ve Ekim dönemlerinde yılda 2 defa yapılır. Her öğretim üyesine aynı anda en fazla 1 adet A tipi araştırma projesi ve 3 adet Tez Projesi desteği sağlanabilir. Bir projede yürütücü olan öğretim elemanları aynı anda en fazla 2 adet projede araştırmacı olarak görev alabilir. Hiçbir proje yürütücülüğü olmayan öğretim elemanları aynı anda en fazla 3 adet projede araştırmacı olarak görev alabilirler. Proje Yürütücülerinin BAP Otomasyon Sisteminden belirlenen tarihler arasında girişleri yaparak 1 nüsha imzalı proje başvuru çıktısını en geç 1 hafta içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ulaştırması gerekir. Proje başvurusuna, gerektiği hallerde Etik Kurul kararı eklenir. Proje destek üst limitleri komisyon tarafından belirlenir.                                                                                            

(Değişik: 26/04/2018-125 Sayılı Senato Kararı) Bursiyerlerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye'de ikamet etmek.

b) Kırk yaşından gün almamış olmak.

c) Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmak.

ç) Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamak.

d) Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak.

Bursiyer seçiminde uyulacak ilkeler:

(1) Proje kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programındaki öğrencilere 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burs verilir.

(2) Burs miktarının üst sınırı 5102 sayılı Kanuna göre tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs miktarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Burs miktarı ise üst sınır dikkate alınarak Komisyon tarafından belirlenir.

(4) Bursiyerlere, belirlenen burs miktarı görev yapılan ayı takip eden ay içerisinde proje bütçesinden ödenir.

(5) Bir projede en fazla iki bursiyer görevlendirilebilir. Ancak projeden ayrılan bursiyer yerine aynı şartlarda yeni bir bursiyer görevlendirilebilir.

(6) Bir bursiyer aynı anda birden fazla projede görev alamaz ve proje yürürlüğe girdikten sonra görevlendirilen bursiyer sayısı artırılamaz."

Projelerin Değerlendirilmesi

Madde 10-  (Değişik: 26/04/2018-125 Sayılı Senato Kararı) Başvuru süreleri içinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine sunulan proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla değerlendirmeye alınır. komisyonları, Fakülte dekanlıklarından ve Enstitü müdürlüklerinden alınan teklifler doğrultusunda BAP Komisyonu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan, tercihen kurum içi veya kurum dışı kapsamlı araştırma projelerinde yürütücülük yapmış en az beş öğretim üyesinden oluşur. Süresi biten üye, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör, gerekli gördüğü hallerde, görev sürelerinin dolmasını beklemeden komisyon üyelerinde değişiklik yapabilir. Gerçekleştirilecek toplantı veya çalışmalara haklı bir gerekçe olmaksızın bir yıl içerisinde üç kez katılmayan veya üç aydan daha uzun süreli bir görevlendirme nedeniyle toplantılara katılımları mümkün olamayacak üyelerin görevleri kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir. Komisyon proje önerileri için hakemleri saptar, proje gelişme raporlarını değerlendirir, projelerle ilgili her türlü idari (yürütücü ve/veya araştırıcıların değişimi, süre uzatımı istemi veya durdurma istemi vb.) ve mali (ek bütçe istemi, fasıl aktarımı istemi vb.) değişikliklerin projeye uygunluğunu belirler.

Değerlendirme aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, koordinatör tarafından komisyon değerlendirmesine sunulur. Değerlendirmeye alınan proje önerileri gerektiğinde komisyon tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Komisyon, hakem raporları ile proje yürütücüsünün önceki projelerinde gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Komisyon değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında, gerekli görürse konuyla ilgili uzmanlardan yardım isteyebilir. Komisyon, gerekli gördüğü hallerde A ve D tipi projeleri için proje ekibinden izleyicilere de açık olabilecek sözlü sunumda bulunmalarını isteyebilir. Proje formatında verilmeyen ve eksik bilgi içeren proje başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Komisyon kararları proje yürütücüsüne başvuru esnasında bildirmiş olduğu elektronik posta adresine bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ VE İZLENMESİ

Proje Protokolü

Madde 11- Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ve komisyon tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol hazırlanır. Projenin uygulamaya geçirilmesi, hazırlanan protokolün rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı tarafından onaylanmasına bağlıdır. Proje yürütücüsü, bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. 1 ay içinde protokol imzalanmaz ise proje desteği iptal edilir.

Ara Raporlar

Madde 12- Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları (Tez projeleri hariç), protokol tarihinden itibaren 6 aylık dönemlerde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Komisyon ara raporları değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde hakem incelemesine gönderebilir.

Sonuç Raporu

Madde 13- Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen 3 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış proje sonuç raporunu, tez proje yürütücüsü ise (Lisansüstü tez projeleri için, ilgili birimlerce onaylanmış tezler de sonuç raporu olarak kabul edilir.) tezin tamamlandığına dair bilgileri BAP Otomasyon Sistemine girer. Ayrıca, var ise proje kapsamında gerçekleştirilmiş yayınlar da rapora eklenir. Tez projeleri için, proje yürütücülerinin tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitüden alınmış bir belgeyi de BAP Otomasyon Sistemine eklemeleri gerekir. Araştırma projelerine ait sonuç raporları hakem değerlendirmesi ışığında komisyon tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Tez projelerinde lisansüstü öğrencinin kaydının enstitü tarafından silinmesi durumunda, mevcut durum proje yürütücüsü tarafından ivedilikle ve yazılı olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine bildirilmesi gerekir. Bu durumda projenin kapatılması ve proje bütçesinden yapılmış harcamaların değerlendirilmesi BAP komisyonun takdirine bırakılır.

Proje Sonuçlarının Yayınlanması ve Yeni Proje Başvuruları

Madde 14- (Değişik: 26/07/2018-132 Sayılı Senato Kararı) Proje sonuçlarının yayınlanmasında ve yeni projelere başvurularda aşağıdaki ilkeler uygulanır:

a) Desteklenen A tipi araştırma projelerinin sonuçları, ulusal hakemli dergilerde, Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) ve Expanded indeksleri tarafından taranan dergilerde, uluslararası kitapta bir bölüm veya ulusal/uluslararası sempozyumlarda sözlü sunum olarak yayınlanması gerekir. Sosyal bilimlerde en az bir kitap veya kitapta bölüm yayınlanması da yeterli kabul edilir. Patentlerde  (incelemesiz patentler hariç) yayın şartı aranmaz.

b) “Alt Yapı Projesi” ve “Lisansüstü Tez Projesi” hariç diğer proje türlerinde daha önce proje yürütücüsü olarak en az 4 (dört) defa BAP projesi desteklenmiş araştırmacıların tekrar BAP projesi sunabilmeleri için; destek istenen projenin öncelikle TÜBİTAK’a (1001, 1002, 1003, 3001, 3501 vb. kodlu) sunulması ve panel/hakem değerlendirmesinden en az D ile başarısız olması şartı aranır.

c) TÜBİTAK veya diğer kurum dışı fonlarla desteklenen platformlara proje başvurusu yapıp başarısız olan yürütücüler (başarı notu en az D) tekrar 4 (dört) defa A Tipi Araştırma Projelerinden destek alabilirler.

d) Kurum dışı fonlarla desteklenen (Avrupa Birliği, TÜBİTAK, yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Yükseköğretim kurumları hariç diğer kamu kuruluşları tarafından desteklenen projeler) yürürlükte olan bilimsel projelerde yürütücü olarak görev yapanlar için bu şartlar aranmaz.

e) “Alt Yapı Projesi” ve “Lisansüstü Tez Projesi” hariç diğer proje türlerinde ilk kez proje başvurusu yapacak olan yürütücüler kurum içi proje eğitimine katılmak zorundadırlar.

f) Yeni proje başvurusu yapacak proje yürütücülerinin, projeyle ilgili yayınlarını bastırmış olmaları veya basım aşamasında olduğunu belgelendirmeleri (DOI: Digital Object Identifier-Dijital Nesne Tanımlayıcı numarası olmalı), yayının veya belgenin bir örneğini komisyona sunmaları gerekir.

g) A tipi projelerin kapanmasını takip eden ilk proje başvuru tarihinde, proje yürütücüleri son kapanan projelerinden yukarıda belirlenen kriterleri sağlayamaması durumunda yeni bir projeye başvuru yapabilir. Ancak hakem değerlendirmeleri olumlu sonuçlansa bile yeni projenin yürürlüğe girebilmesi için önceki projenin yayın şartının, sözleşmenin imza tarihine kadar sağlanmış olması gerekir.

 

h) “Alt Yapı Projesi” ve “Lisansüstü Tez Projesi” hariç diğer proje türlerinde yukarıda belirtilen proje çıktılarını sağlayamayan yürütücüler 3 (üç) yıl boyunca A tipi araştırma projesi başvurusu yapamazlar.

Madde 15- BAP Komisyonu tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayınlarda, "Bu çalışma Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklenmiştir. Proje Numarası: ("This study was supported by the Research Fund of Yalova University. Project Number: ....") şeklinde bir ifadenin bulunması zorunludur.

Madde 16- Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif ve fikri mülkiyet hakları Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Proje sonuçlarından yapılacak gelir getirici her hangi bir yayın veya uygulama için Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'nden izin alınması zorunludur.

Projelerin Süresi ve Sonuçlandırılması

Madde 17- (Değişik: 26/07/2018-132 Sayılı Senato Kararı) Lisansüstü Tez Projeleri en az 4, en çok 24 ay diğer Bilimsel Araştırma Projeleri en az 8, en çok 24 ay içerisinde tamamlanır. Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, komisyon projeler için 12 aya kadar ek süre verebilir. Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen öğrenim süreleri ile sınırlıdır.                       

Projelerin Bütçesi ve Uygulama Esasları

Madde 18- Proje türlerine göre sağlanacak destek miktarları her yıl komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir. Komisyon, bilgisayar, yazıcı, kırtasiye, fotokopi, seyahat ve benzeri yaygın olarak gerçekleştirilen talepler için sınırlama getirebilir.

Madde 19- Projeler esas olarak komisyon tarafından kabul edilen bütçe ve harcama planına göre tamamlanır. Gerekli durumlarda harcama planı değişikliği, bütçe kalemleri arasında fon aktarımı, satın alınacak teçhizat, malzeme veya hizmetlerdeki değişiklik talepleri, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine komisyon tarafından karara bağlanır.

Madde 20- (Değişik: 12/12/2019-167 Sayılı Senato Kararı) Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için zorunlu olan yurtiçi/yurtdışı seyahat giderlerinden ayrı olarak, ulusal/uluslararası düzenlenen bir kongre/sempozyuma proje konusu ile ilgili alınmış sunum davetinin bulunması durumunda, katılım ve seyahat giderleri projede belirlenen limitleri aşmamak üzere karşılanabilir. Seyahat giderlerinin limitleri Yalova Üniversitesi Senato Esaslarıyla belirlenir. Seyahat giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar BAP Komisyonu tarafından belirlenerek araştırmacılara duyurulur. 

Kazı, arazi ve benzeri saha çalışması gerektiren projelerde araştırmanın yapılabilmesi için zorunlu olan yurt içi özel araç ile yapılacak seyahatlerde yakıt giderleri komisyonun belirlediği sınırlar dahilinde kalmak üzere karşılanabilir.

Yurt dışı saha çalışması, proje  kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin temin edilmesinin başka bir  yolunun olmadığı durumlarda yapılabilir. Ancak, bu amaçla proje ekibine araştırmacı, yurt dışından araştırmacı, bursiyer vb. dahil edilemez.

Yurt dışı saha çalışmalarında araştırma sonuçlarının Türkiye'de kullanılması ve ülkemizde ihtiyaç duyulan bir husus olması, ve bunun ilgili belgelerin başvuru formuna eklenmesi  zorunludur.

Yurt dışı saha çalışmasının gerçekleştirileceği ülkelerde, başvuru öncesinde, saha çalışmasının yapılacağı  yerlerin yetkili/kuruluşlardan gerekli yasak/özel izinlerin alınması zorunludur. Araşırmanın yapılacağı  ülkenin mevzuatı gereğince o ülkeden de Etik Kurul Onay Belgesi Alınması Gerekiyorsa  başvuru öncesinde söz konusu belgenin  de mutlaka temin edilmesi gerekmektedir.

Yurt dışı saha çalışması için talep edilebilecek bütçe, ilgili programın destek üst limitinin %50'sini geçemez.

ALTINCI BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER ve YAPTIRIMLAR

Genel Hükümler

Madde 21- Projeler için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan makine, teçhizat ve donanımların mülkiyeti birime aittir. Söz konusu makine-teçhizatlar, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır; bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur. Tamamlanan projelere ait özellik arz eden makine ve teçhizatlar ise ihtiyaç duyan üniversitemiz araştırmacılarının kullanımına açıktır. BAP Komisyonu, bu tür makine ve teçhizatlarla ilgili olarak, ortak bir alanda kullanıma sunulmaları, başka projelerde kullanılmak üzere geri alınmaları veya gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

Madde 22- Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması ve üniversitemiz kütüphanesinde bulunmaması zorunludur. Alınan kitaplar, proje bitiminde Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine teslim edilir.

Madde 23- Komisyon, gerekli gördüğü hallerde veya proje yürütücüsünün gerekçeli talebini yerinde bulması durumunda proje ekibinde değişiklik yapabilir. Sağlık sorunu, görevlendirme veya önceden öngörülemeyen zorunlu hallerde komisyon, projenin normal süresinden sayılmak üzere çalışmayı 12 aya kadar askıya alabilir.

Yaptırımlar

Madde 24- Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, bilimsel etiğe aykırılık veya mali kaynakların etik ilkelere aykırı kullanıldığının saptanması durumunda yürütülmekte olan proje BAP Komisyonu kararı ile iptal edilerek proje kapsamında satın alınan demirbaşlar geri alınabilir veya tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri istenebilir. Ayrıca proje ekibindeki, etik kurallara aykırı durumları gerçekleştiren kişi ya da kişiler 10 yıl süreyle herhangi bir proje desteğinden yararlandırılmaz ve BAP Komisyonu, konunun üniversitemiz etik kurulunda görüşülmesi veya yasal işlem yapılması hususunda Rektörlüğe başvurur.

Madde 25- Proje ara raporunun, komisyonca kabul edilen bir mazeret gösterilmeden 1 aydan fazla geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen 15 gün içerisinde ara raporun verilmemesi durumunda ise proje çalışması iptal edilebilir. Proje kapsamında satın alınan demirbaşlar geri alınabilir. Ayrıca proje yürütücüsü 3 yıl süreyle BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

Madde 26- Proje sonuç raporunu süresi içinde sunmayan proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler rapor teslim edilinceye kadar durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen 15 gün içerisinde sonuç raporunun teslim edilmemesi durumunda ise, proje yürütücüsüne 3 yıl süreyle yeni bir proje desteği verilmez. Sonuç raporu yetersiz bulunan proje yürütücüsüne 3 yıl süreyle herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. Ancak sonuç raporu yetersiz bulunan proje yürütücülerinin talepte bulunması ve komisyonun uygun bulması halinde bazı çalışmaların yeniden yapılabilmesi veya sonuç raporunun yeniden düzenlenmesi için ek süre verilebilir. Bu süre daha önce verilmiş olan ek sürelerle beraber toplam bir yıldan fazla olamaz. Toplamda 3 sonuç raporu yetersiz bulunan yürütücüye bir daha proje verilmez.

Madde 27- Tez projesi ekibinde yer alan araştırmacının herhangi bir nedenle ayrılması durumunda, çalışmanın yürütülmesi ve sonuçlandırmasından proje yürütücüsü sorumludur. Bu tür projelerin tamamlanarak sonuçlandırmaması durumunda, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınabilir. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden alınabilir.

Madde 28- Yayın şartlarını yerine getirmeyen araştırmacılara, şartı sağlayıncaya kadar herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez (Koşullu başvurular hariç). BAP birimince desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayın ve tezde "Bu çalışma Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklenmiştir. Proje Numarası: ("This study was supported by the Research Fund of Yalova University. Project Number: ....") şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibareye yer vermeyen araştırmacılara 1 yıl süreyle her hangi bir türde destek sağlanmaz.

Madde 29- Projeler kapsamında, Yalova Üniversitesi birimleri tarafından sağlanan seyahat, kongre/sempozyum katılım bedeli gibi herhangi bir destek türü için, BAP Birimince ayrıca destek sağlanmaz. Bu ilkeye aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi durumunda, gerçekleştirilen harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte ilgili araştırmacıdan geri alınır ve ilgili araştırmacı 2 yıl süre ile BAP Proje desteklerinden faydalandırılmaz.

Madde 30- Yönergede belirtilmeyen hususlarda "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME

Yürürlükten Kaldırma

Madde 31- Yalova Üniversitesi Senatosunun 23.07.2013 gün ve 71 sayılı toplantısında kabul edilen "Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 32- (Değişik: 26/07/2018-132 Sayılı Senato Kararı) Bu yönerge 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33- Bu yönerge hükümleri Yalova Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

.

Etiket: Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi